MIA en Vamil

Slim investeren in droogijsstraal apparatuur van CryoTechnics met MIA en Vamil

Op de aanschaf van droogijsstraal apparatuur zijn de MIA en de Vamil regelingen van toepassing. Dit maakt investeren in onze apparatuur extra interessant.

Algemene informatie MIA en Vamil

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) zijn twee fiscale regelingen van de Ministeries van Financiën en VROM. SenterNovem en de Belastingdienst voeren de MIA en Vamil uit. SenterNovem verricht de technische controle van de meldingen. De Belastingdienst controleert de belastingaangifte en bepaalt dan of MIA\Vamil mag worden toegepast. In principe worden de regelingen niet meer gesloten wanneer de budgetten zijn uitgeput. Vanaf 1 januari 2009 is het mogelijk een deel van het budget van een opvolgend jaar aan te spreken. Ook kan een teveel aan budget meegenomen worden naar een volgend jaar. Als daar reden toe is, kan de Minister van Financiën één of beide regeling(en) beperken of buiten werking stellen. Dit wordt onder meer in de Staatscourant gepubliceerd. Indien u vóór de sluiting heeft geïnvesteerd (dus een verplichting aangaat), kunt u deze kosten uiterlijk drie maanden na investeringsdatum melden.

Voor wie zijn MIA en Vamil bedoeld?

De MIA en Vamil zijn bedoeld voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken of apparatuur. Ondernemers die bewust en innovatief bezig zijn met hun leefomgeving kunnen door de MIA en Vamil een financieel voordeel behalen. Uitsluitend ondernemers die in Nederland belasting betalen kunnen MIA en Vamil aanvragen. Bovendien moet de investering ten goede komen aan het Nederlandse milieu. 
Het doel van de MIA is het stimuleren van investeringen in milieuvriendelijke apparatuur door het Nederlandse bedrijfsleven.
Het doel van de Vamil is het stimuleren van de marktintroductie van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

MIA

MIA staat voor milieu-investeringsaftrek. Dit is een fiscale regeling voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De MIA-regeling heet officieel de Aanwijzingsregeling milieu-investeringsaftrek. Via MIA zijn 15, 30 of 40% van de investeringskosten op bepaalde bedrijfsmiddelen aftrekbaar van de fiscale winst. Dit is een extra belastingaftrek.

Vamil

Vamil staat voor “Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen”. De Vamil biedt ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen een liquiditeits- en rentevoordeel doordat de investering op een willekeurig moment kan worden afgeschreven. Met Vamil mag de ondernemer zelf bepalen wanneer hij de investeringskosten van een bedrijfsmiddel afschrijft. Hij kan bijvoorbeeld de totale investering al in het jaar van aanschaf volledig afschrijven. Door sneller af te schrijven drukt een ondernemer de fiscale winst en betaalt minder inkomsten- of vennootschapsbelasting. De jaren daarna kan hij minder afschrijven, maar hij boekt wel een liquiditeitsen een rentevoordeel doordat hij zijn belastingbetaling uitstelt.

Combinaties met andere regelingen

Combinatie van MIA met Vamil is mogelijk.

Opdrachtgever

Ministerie van VROM

Doelgroep

Doelgroep zijn kleine en middelgrote ondernemingen, maar alle in Nederland belastingplichtige bedrijven kunnen MIA en/of Vamil aanvragen. Aanvragen voor de MIA en Vamil moeten worden ingediend tot uiterlijk drie maanden na de datum van investeringsverplichting (orderdatum). Indien sprake is van voortbrengingskosten heeft u meer tijd om deze kosten te melden.

Uw voordeel?

Onderstaande rekenvoorbeelden zijn bedoeld om u te helpen zelf uw voordeel uit te rekenen. Voor de actuele belastingtarieven verwijzen wij u naar de Belastingdienst.

Voorbeeld 1: Toepassing Vamil
Als ondernemer koopt u een apparaat dat een levensduur heeft van tien jaar, € 50.000 kost en geen restwaarde heeft. Volgens de 'normale' manier schrijft u deze investering af door jaarlijks een vast bedrag van de fiscale winst af te trekken. Het bedrag, dat afgetrokken mag worden, bestaat uit de kostprijs min de restwaarde, gedeeld door levensduur. In ons voorbeeld dus (€ 50.000 - € 0) : 10 = € 5.000. Omdat dit bedrijfsmiddel in de Milieulijst staat, kunt u zelf het tijdstip van afschrijven bepalen. U kunt zelfs al in het investeringsjaar het totale aanschafbedrag van € 50.000 in één keer aftrekken van de winst (mits de trekker in gebruik is genomen of is betaald). En, zoals gezegd, minder fiscaal belastbare winst betekent minder belasting.

Voorbeeld 2: Toepassing Vamil
U hebt voor € 50.000 een machine aangeschaft die in de Milieulijst staat. De normale afschrijvingsperiode is acht jaar. De restwaarde na acht jaar is bepaald op € 2.000. Volgens de 'normale' afschrijving zou u per jaar € 6.000 afschrijven (kostprijs min restwaarde, gedeeld door de levensduur). Omdat dit apparaat in de Milieulijst staat, kunt u het tijdstip van afschrijving zelf bepalen. Zo kunt u bijvoorbeeld de eerste twee jaar niets afschrijven en in het derde jaar € 48.000. U kunt ook besluiten de eerste vier jaar niets af te schrijven en daarna vier jaar lang elk jaar € 12.000. Dit kan voordelig zijn wanneer u de eerste twee jaar (nagenoeg) geen fiscale winst heeft, maar daarna wel.

Voorbeeld 3: Toepassing milieu-investeringsaftrek
Stel, de fiscale winst bedraagt € 75.000 en u betaalt 20% belasting over de fiscale winst van uw bedrijf. U investeert voor € 50.000 in een bedrijfsmiddel dat in de Milieulijst met code D is vermeld. De aftrek voor code D bedraagt 30% van € 50.000, dat is € 15.000. De fiscale winst wordt nu € 60.000 (€ 75.000 - € 15.000). Zonder MIA zou u € 15.000 belasting moeten betalen. Door gebruik te maken van de MIA betaalt u echter maar € 12.000 belasting. Uw directe fiscale voordeel bedraagt € 3.000.

Voorbeeld 4: Aftopping in de MIA
U koopt een geluidarme straatveegmachine (code B 5140 van de Milieulijst) voor € 100.000. Het aftrekpercentage is 15% want de bedrijfsmiddelcode begint met een B. Bovendien staat in de omschrijving: Let op: De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de MIA. In plaats van een aftrek van 15% van € 100.000, kunt u nu slechts een milieu-investeringsaftrek van 15% van € 20.000 toepassen. Dus: € 3.000 aftrek. Dit voordeel komt wel bovenop het voordeel van de vrije afschrijving dat de Vamil u biedt. Dankzij de Vamil kunt u het eerste jaar € 100.000 ten lastebrengen van de winst.

Voorbeeld 5. Combinatie MIA en Vamil
Stel, u koopt een biologisch luchtfilter (bedrijfsmiddelcode A 4050) voor € 50.000 met een afschrijvingstermijn van vijf jaar. De restwaarde na vijf jaren is nihil. U kunt zowel van de MIA als de Vamil-regeling gebruik maken. Het aftrekpercentage is 30% want in de bedrijfsmiddelcode staat een A. De MIA bedraagt 30% van € 50.000, dat is € 15.000. Bij de 'normale' afschrijving kunt u gedurende vijf jaren elk jaar € 10.000 aftrekken van uw fiscale winst. Omdat op het bedrijfsmiddel ook de Vamilregeling van toepassing is, kunt u het tijdstip van afschrijving zelf bepalen, bijvoorbeeld het gehele bedrag reeds in het eerste jaar afschrijven. U kunt dan het eerste jaar € 50.000 (dankzij de Vamil) + € 15.000 (dankzij de MIA) = € 65.000 ten laste van uw fiscale winst brengen. In de volgende jaren is uw fiscale winst hoger dan zonder toepassing van de Vamil, omdat het bedrijfsmiddel reeds volledig is afgeschreven.

MIA en Vamil aanvragen

Het aanvragen van MIA en Vamil is heel eenvoudig. U hoeft slechts één dubbelzijdig formulier in te vullen. Meestal is het meesturen van informatie niet noodzakelijk. Voor het aanvragen van MIA en Vamil is geen accountantsverklaring nodig. Hieronder volgt een stappenplan.

Stappenplan:
1. U betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting en u bent van plan droogijsstraal apparatuur aan te schaffen.
2. Indien nodig zorgt u voor de benodigde vergunningen of certificaten die zijn vereist bij het betreffende bedrijfsmiddel.
3. U download het meldingsformulier (of CryoTechnics stuurt u een exemplaar toe per mail) en vult het in. U moet voor elke maat of vennoot een apart formulier invullen. Voor investeringen van meer dan € 1 miljoen moet u een kopie van de koopovereenkomst meesturen. De meldingstermijn is in principe drie maanden na datum van investeren (datum van orderbevestiging).
4. U stuurt het formulier naar Bureau Investeringsregelingen en Willekeurige Afschrijving (IRWA) van de Belastingdienst, postbus 3338, 4800 DH Breda. Zij sturen u vervolgens een ontvangstbevestiging die u moet bewaren bij uw boekhouding. Bewaar een kopie van uw meldingsformulier bij uw boekhouding. Vergeet u niet ook de eventuele meerkosten te melden.
5. Bureau IRWA stuurt u binnen vier weken een ontvangstbevestiging.
6. U past MIA en/of Vamil toe bij uw belastingaangifte. U ontvangt dus geen beschikking van SenterNovem.
7. SenterNovem beoordeelt uw aanvraag technisch en kan daarvoor nadere informatie bij u opvragen over de techniek, de gemaakte kosten en de data van de verplichtingen. Ook kan een medewerker van SenterNovem het bedrijfsmiddel ter plekke komen beoordelen. Het resultaat van de beoordeling wordt vastgelegd in een advies aan uw belastinginspecteur. U krijgt hier een kopie van.
8. Bent u het niet eens met de beoordeling van SenterNovem, dan kunt u na vaststelling van uw aangifte bezwaar indienen bij uw Belastinginspecteur.

Reinigingsinstallatie op basis van koolzuur- of ijskorrels

Code: F 8060 (40%MIA plus Vamil)

Omschrijving
bestemd voor: het door het onder hoge druk opbrengen van koolzuur- of ijskorrels reinigen van (gevel)oppervlakken, machineonderdelen, halffabrikaten of producten, en bestaande uit: straalunit, straalnozzles, (eventueel) afzuiginstallatie, (droog)ijsproductie-installatie, (eventueel) buffer en waterzuiveringsapparatuur voor het ontstane afvalwater. Exclusief het transportsysteem.

Vragen:

Voor specifieke inhoudelijke vragen kunt u terecht op de website van RVO. Voor fiscale vragen, verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst of de Belastingtelefoon (0800-0543). Eventueel kunt u ook contact opnemen met de belastinginspecteur van uw regio.